Cuộn

Thỏa thuận pháp lý

Thời gian cập nhật: 23 Th06, 2020, 11:17 (UTC+08:00)

XIN VUI LÒNG ĐỌC THẬT KĨ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG , BAO GỒM NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN

1. TỔNG QUAN

Điều khoản dịch vụ chung này (“thỏa thuận này”) được tham gia bởi và giữa chúng tôi, Offshore Company Corp, và bạn , và có hiệu lực từ lần sử dụng đầu tiên trên trang web của chúng tôi(“trang web”) hoặc ngày chấp nhận điện tử . Thỏa thuận này nêu ra các điều khoản và điều kiện chung về việc bạn sử dụng trang web này và các sản phẩm và dịch vụ được mua hoặc truy cập thông qua trang web này (riêng lẻ và gọi chung là "dịch vụ") và thêm (không thay thế) điều khoản và điều kiện áp dụng cho các dịch vụ cụ thể.

Cho dù bạn chỉ đơn giản tìm kiếm hoặc sử dụng trang web để mua dịch vụ , việc sử dụng trang web này và việc chấp nhận điện tử của thỏa thuận này biểu thị rằng bạn đã đọc, hiểu, thừa nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận này , cùng với những chính sách và các thỏa thuận áp dụng sản phẩm , được thành lập với mục đích tham khảo.

Các thuật ngữ “chúng ta”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” sẽ được đề cập đến Offshore Company Corp. Các thuật ngữ “bạn” và “của bạn” sẽ được đề cập đến các cá nhân hoặc tổ chức chấp nhận thỏa thuận này, có quyền truy cập vào tài khoản của bạn hoặc sử dụng các dịch vụ. Không có gì trong thỏa thuận này sẽ được coi là trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích cho bên thứ ba.

Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối, thay đổi hoặc sửa đổi thỏa thuận này, và bất kì chính sách hoặc thỏa thuận được thành lập tại đây, bất kì lúc nào, và bất kì thay đổi hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi được đang lên trang web này . Việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ sau khi thay đổi hoặc sửa đổi sẽ được bạn chấp nhận với lần sửa đổi cuối . Nếu bạn không chấp thuận theo sửa đổi cuối , bạn có thể không sử dụng ( hoặc tiếp tục sử dụng) trang web này và dịch vụ của chúng tôi .Ngoài ra, đôi khi chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc sửa đổi đối với thỏa thuận này qua email. Do đó, điều rất quan trọng là bạn phải giữ thông tin tài khoản đăng kí ("tài khoản") của bạn hiện tại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu lỗi đó xảy ra từ một địa chỉ email không chính xác.

2. ĐIỀU KIỆN : ỦY QUYỀN

Trang web này và các dịch vụ chỉ dành cho những người dùng có đủ điều kiện với hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành. Bằng cách sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn là:

(i) từ 18 tuổi trở lên ;

(ii) mặt khác được công nhận có đủ điều kiện pháp lý ràng buộc bởi hợp đồng này theo luật hiện hành ; và

(iii) không phải là người bị cấm mua hoặc nhận các dịch vụ theo luật pháp Hoa Kỳ hoặc khu vực tài phán áp dụng khác.

Nếu bạn tham gia thỏa thuận này với tư cách là một tổ chức doanh nghiệp, bạn phải thể hiện và đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền pháp lý để ràng buộc doanh nghiệp đó với các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này, trong trường hợp thuật ngữ “bạn” và “của bạn” được đề cập là tổ chức doanh nghiệp . Nếu sau khi bạn chấp nhận điện tử thỏa thuận này , chúng tôi nhận thấy bạn không có đủ thẩm quyền cho công ty của mình, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ bao gồm trong thỏa thuận này, bao gồm , nhưng không giới hạn, các nghĩa vụ thanh toán . Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của chúng tôi vào bất kỳ chỉ dẫn, thông báo, tài liệu hoặc thông tin liên lạc nào được chúng tôi tin là hợp pháp và có nguồn gốc từ một đại diện được ủy quyền của tổ chức doanh nghiệp của bạn . Nếu chúng tôi nghi ngờ về tính xác thực của bất kỳ hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc liên lạc nào, chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ phải) yêu cầu xác thực bổ sung từ bạn,bất cứ ai đóng vai trò là đại lý của bạn và bất kỳ ai sử dụng tài khoản của bạn hoặc các dịch vụ, cho dù bạn có ủy quyền hay không.

3. TÀI KHOẢN, CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU

Tài khoản

Để truy cập một số tính năng của trang web này hoặc sử dụng một số dịch vụ, bạn sẽ phải tạo một tài khoản. Bạn đại diện và bảo đảm với chúng tôi rằng tất cả thông tin bạn gửi khi bạn tạo tài khoản của mình là chính xác, hiện hành và đầy đủ và bạn sẽ giữ thông tin tài khoản của mình chính xác, hiện hành và đầy đủ. Nếu chúng tôi phát hiện thông tin tài khoản mà bạn cung cấp không đúng sự thật , không chính xác, hoặc quá thời gian xác thực , chúng tôi có quyền, quyết định đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình, cho dù bạn có ủy quyền hay không và bạn phải bảo mật thông tin tài khoản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn, số khách hàng / đăng nhập, mật khẩu, phương thức thanh toán (như được xác định bên dưới) và PIN mua hàng. Vì mục đích bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu và mã PIN mua hàng cho mỗi tài khoản ít nhất sáu (6) tháng một lần. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu do việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà chúng tôi hoặc những người khác phải chịu liên quan đến tài khoản của bạn, cho dù do bạn gây ra, hoặc bởi người được ủy quyền hoặc bởi người không được ủy quyền.

Chuyển giao dữ liệu

Nếu bạn truy cập vào trang web từ 1 quốc gia khác với quốc gia mà máy chủ chúng tôi đặt tại,thông tin liên lạc của bạn với chúng tôi có thể dẫn đến việc chuyển thông tin (bao gồm thông tin tài khoản của bạn) qua các biên giới quốc tế. Bằng cách truy cập trang web này và liên lạc điện tử với chúng tôi, bạn đồng ý với các chuyển khoản đó.

4. HIỆU LỰC CỦA TRANG WEB/DỊCH VỤ

Theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này và các chính sách và thủ tục khác của chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp trang web này và các dịch vụ hai mươi bốn (24) giờ một ngày, bảy (7) ngày một tuần.Bạn thừa nhận và đồng ý rằng theo thời gian, trang web này có thể không truy cập được hoặc không hoạt động được vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự cố của thiết bị; bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa hoặc thay thế mà chúng tôi thực hiện định kì ; hoặc các nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi hoặc không thể lường trước bao gồm, nhưng không giới hạn, gián đoạn hoặc thất bại của các liên kết truyền dẫn hoặc kỹ thuật số, tấn công mạng thù địch, tắc nghẽn mạng hoặc các lỗi khác. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát tính khả dụng của trang web này hoặc dịch vụ trên cơ sở liên tục hoặc không bị gián đoạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có các quyền và quyền cần thiết để chia sẻ tất cả thông tin chúng tôi cần để cung cấp dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các dịch vụ có thể được cung cấp bởi các nhà cung cấp độc lập hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

5. QUY TẮC CHUNG

Bạn thừa nhận và đồng ý như sau.

Việc bạn sử dụng trang web này và các dịch vụ, bao gồm mọi nội dung bạn gửi, sẽ tuân thủ thỏa thuận này và tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, địa phương, quốc gia và quốc tế.

Bạn sẽ không thu thập hoặc thu hoạch (hoặc cho phép bất kỳ ai khác thu thập hoặc thu hoạch) bất kỳ nội dung người dùng nào (như được định nghĩa dưới đây) hoặc bất kỳ thông tin không công khai hoặc cá nhân nào về người dùng khác, hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của họ .

Bạn sẽ không sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ theo cách thức (xác định bởi chúng tôi theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi) rằng:

 • là bất hợp pháp, hoặc quảng bá hoặc tuyên truyền hoạt động bất hợp pháp;
 • Quảng bá, tuyên truyền hoặc tham gia vào nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc khai thác trẻ em;
 • Quảng bá, tuyên truyền hoặc tham gia vào khủng bố hoặc bạo lực đối với người, động vật hoặc tài sản;
 • quảng bá, tuyên truyền hoặc tham gia vào việc gửi email rác hoặc email hàng loạt không được yêu cầu, hoặc hack hoặc bẻ khóa máy tính hoặc mạng;
 • vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng dược phẩm Ryan Haight năm 2008 hoặc luật tương tự, hoặc quảng bá, khuyến khích hoặc tham gia vào việc bán hoặc phân phối thuốc mà không có toa thuốc của bác sĩ;
 • xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người dùng khác, hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
 • vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người dùng khác, hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào mà bạn nợ người dùng khác, hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
 • can thiệp vào hoạt động của trang web này hoặc các dịch vụ được tìm thấy trên đó;
 • chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, lỗi, phần mềm Trojan hoặc mã, tệp hoặc chương trình khác được thiết kế để hoặc có khả năng phá hủy, làm hỏng hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào; hoặc là
 • chứa ngôn ngữ sai hoặc lừa đảo, hoặc khiếu nại không có căn cứ hoặc so sánh, liên quan đến chúng tôi hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

Bạn sẽ không được sao chép hoặc phân phối, trong bất kỳ phương tiện nào, bất kỳ phần nào của trang web này hoặc các dịch vụ, trừ khi được chúng tôi ủy quyền rõ ràng.

Chúng tôi sẽ không sửa đổi hoặc sau bất kì phần nào của trang web , các dịch vụ được tìm thấy trên đó, hoặc công nghệ liên quan

Bạn sẽ không truy cập nội dung của Offshore Company Corp (như được định nghĩa dưới đây) hoặc nội dung người dùng thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài chính trang web này, hoặc như chúng tôi có thể chỉ định.

Bạn sẽ không bán lại hoặc cung cấp các dịch vụ cho mục đích thương mại, bao gồm bất kỳ công nghệ liên quan nào của chúng tôi, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn đồng ý cung cấp nhận dạng ảnh do chính phủ cấp và / hoặc nhận dạng doanh nghiệp do chính phủ cấp, theo yêu cầu để xác minh danh tính, khi được yêu cầu.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể gọi cho bạn về tài khoản và rằng, vì mục đích của bất kỳ và tất cả các cuộc gọi như vậy, bạn không có quyền riêng tư trong các cuộc gọi đó. Vì vậy, bạn đồng ý cho phép chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi, ghi lại toàn bộ các cuộc gọi như vậy bất kể chúng tôi có hỏi bạn trong bất kỳ cuộc gọi cụ thể nào về việc đồng ý ghi lại cuộc gọi đó hay không. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng, trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, mọi bản ghi như vậy có thể được gửi làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào mà chúng tôi là bên tham gia .

Chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của trang web này hoặc các dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn, giá và phí cho cùng một lúc, bất cứ lúc nào.

6. BỔ SUNG ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI

Chúng tôi có quyền từ chối, hủy bỏ, chấm dứt, đình chỉ, khóa hoặc sửa đổi quyền truy cập vào (hoặc kiểm soát) bất kỳ tài khoản hoặc dịch vụ nào vì bất kỳ lý do nào (theo quyết định của chúng tôi, tuyệt đối của chúng tôi), bao gồm, nhưng không giới hạn theo sau.

Để sửa lỗi do chúng tôi cung cấp hoặc vận chuyển bất kỳ dịch vụ nào

Để bảo vệ tính toàn vẹn và ổn định và sửa chữa các lỗi do bất kỳ đối tác nào của chúng tôi

Nỗ lực của chúng tôi ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng

Để tuân thủ các lệnh của tòa án và bất kỳ luật, quy tắc và quy định hiện hành, địa phương, quốc gia và quốc tế

Để tuân thủ các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả yêu cầu trát đòi hầu tòa

Tuân thủ mọi quy trình giải quyết tranh chấp

Để bảo vệ bất kỳ hành động pháp lý hoặc hành động pháp lý bị đe dọa mà không xem xét liệu hành động pháp lý hoặc hành động pháp lý bị đe dọa đó cuối cùng được xác định là có hoặc không xứng đáng

Để tránh mọi trách nhiệm dân sự hoặc hình sự đối với chúng tôi, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi, cũng như các chi nhánh của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các trường hợp bạn đã kiện hoặc đe dọa kiện chúng tôi

Chúng tôi rõ ràng có quyền xem xét mọi tài khoản về việc sử dụng không gian và băng thông quá mức và chấm dứt hoặc áp dụng phí bổ sung cho những tài khoản vượt quá mức cho phép.

Chúng tôi rõ ràng có quyền chấm dứt, mà không cần thông báo cho bạn, bất kỳ và tất cả các dịch vụ trong đó, theo quyết định riêng của chúng tôi, bạn đang quấy rối hoặc đe dọa chúng tôi và / hoặc bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi.

7. LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB CỦA BÊN THỨ 3

Trang web này và các dịch vụ được tìm thấy trên đó, có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi.Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, chúng tôi không kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ được tìm thấy trên đó, chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Theo đó, chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc trước khi rời khỏi trang web, hoặc ngừng sử dụng dịch vụ tìm thấy trên trang web, và xem lại điều khoản và điều kiện, các chính sách bảo mật và những tài liệu liên quan đến chính phủ của những trang web khác mà bạn ghé qua.

8. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Trong mọi trường hợp, chúng tôi, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi và tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc hậu quả nào, kể cả bất kỳ điều gì có thể dẫn đến sau đây.

Độ chính xác, đầy đủ hoặc nội dung của trang web này

Độ chính xác, đầy đủ hoặc nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết đến trang web này (thông qua các siêu liên kết, quảng cáo biểu ngữ hoặc cách khác)

Các dịch vụ được tìm thấy trên trang web hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết đến trang web này (thông qua các siêu liên kết, quảng cáo biểu ngữ hoặc hình thức khác)

Tổn thương cá nhân hoặc thiệt hại tài sản của bất kỳ tính chất nào

Hành vi của bên thứ ba về bất kỳ tính chất nào

Mọi quyền truy cập trái phép vào hoặc sử dụng máy chủ của chúng tôi và / hoặc bất kỳ và tất cả nội dung, thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc thông tin và dữ liệu khác được lưu trữ trên đó

Bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng dịch vụ đến hoặc từ trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết đến trang web này (thông qua các siêu liên kết, quảng cáo biểu ngữ hoặc hình thức khác)

Bất kỳ vi-rút, bugs , lỗi, phần mềm Trojan hoặc tương tự, có thể được truyền đến hoặc từ trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết đến trang web này (thông qua siêu liên kết, quảng cáo biểu ngữ hoặc hình thức khác)

Bất kỳ nội dung hoặc nội dung người dùng nào phỉ báng, quấy rối, lạm dụng, gây hại cho trẻ vị thành niên hoặc bất kỳ lớp được bảo vệ nào, khiêu dâm, xếp hạng X, tục tĩu hoặc nói cách khác là phản cảm

Bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc bạn sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ được tìm thấy trên đó, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, việc làm có hại, hoặc bất kì sự hợp pháp và lý thuyết công bằng và liệu chúng tôi có được thông báo về khả năng thiệt hại đó hay không

Ngoài ra, bạn đặc biệt thừa nhận và đồng ý rằng mọi hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web này hoặc các dịch vụ được tìm thấy trên đó phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau mọi hành động phát sinh, nếu không, hành động đó sẽ bị cấm vĩnh viễn .

Ngoài ra, bạn đặc biệt thừa nhận và đồng ý rằng không có trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ vượt quá tổng số tiền bạn đã trả cho các dịch vụ cụ thể .

Giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và sẽ tồn tại khi bất kỳ chấm dứt hoặc hết hạn thỏa thuận này, hoặc việc bạn sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ được tìm thấy trên đó

9. CHI PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể tính bất kỳ và tất cả giá và phí vào phương thức thanh toán của bạn.

9.1. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TỰ ĐỘNG GIA HẠN

Bạn đồng ý trả bất kì hoặc tất cả chi phí cho dịch vụ đã thanh toán hoặc có được từ trang web này vào thời gian mà bạn đặt dịch vụ .Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi giá và phí của chúng tôi bất cứ lúc nào và những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ được đăng trên trang web này và có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo thêm cho bạn . Nếu bạn đã thanh toán hoặc có được dịch vụ cho vài tháng hoặc vài năm, thay đổi và sửa đổi giá và chi phí sẽ có hiệu lực khi dịch vụ bạn yêu cầu đến hạn phải gia hạn , như miêu tả bên dưới .

Ngoại trừ những sản phẩm chỉ định bị cấm trong thỏa thuận , bạn có thể thanh toán dịch vụ bằng những phương thức thanh toán sau :

Cung cấp thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ

Thông qua séc điện tử từ tài khoản cá nhân hoặc tài khoản kinh doanh thích hợp ( và được định nghĩa trong mục 9.2 bên dưới)

Bằng việc sử dụng Paypal ( được định nghĩa ở mục 9.3 bên dưới)

Đối với dịch vụ “Thanh toán nhanh”, nhấn vào nút Thanh toán nhanh sẽ tự động đưa đơn đặt hàng của bạn vào dịch vụ đó và tính phí vào phương thức thanh toán chính mà chúng tôi có trong hồ sơ tài khoản của bạn.

Xác nhận đơn hàng đó sẽ được gửi đến địa chỉ email chúng tôi có trong hồ sơ tài khoản của bạn. Phương thức thanh toán trong hồ sơ tài khoản của bạn phải được giữ hợp lệ nếu bạn có bất kỳ dịch vụ đang hoạt động nào trong tài khoản của mình.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nơi hoàn tiền sẽ được hoàn trả theo phương thức thanh toán của bạn, việc phát hành hóa đơn hoàn trả tiền chỉ xác nhận rằng chúng tôi đã hoàn tất hoàn trả tiền tới phương thức thanh toán ban đầu , và chúng tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được khi nào số tiền đó sẽ được hoàn trả lại vào tài khoản của bạn . Bạn đồng ý rằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và/hoặc các ngân hàng liên kết với phương thức thanh toán của bạn, thiết lập và điều chỉnh khung thời gian hoàn trả tiền dao động từ 5 ngày làm việc để thanh toán đầy đủ , hoặc lâu hơn .

Nếu bạn trả hóa đơn hàng tháng , hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ được tính từ ngày bạn mua dịch vụ, trừ khi ngày đó rơi vào ngày 28 của tháng, trong trường hợp đó, ngày thanh toán của bạn sẽ là ngày 28 mỗi tháng.

Để bảo bảo rằng bạn sẽ không gặp sự cố hay mất mát dịch vụ, hầu hết các dịch vụ sẽ có lựa chọn tự động gia hạn . Tùy chọn tự động gia hạn dịch vụ sẽ tự động gia hạn bằng với khoảng thời gian của dịch vụ gần nhất của bạn . Mặc dù các chi tiết của lựa chọn tự động gia hạn dịch vụ là đa dạng và khác nhau , dịch vụ gia hạn tự động sẽ được cài đặt mặc định . Do đó , nếu bạn không tắt chức năng tự động gia hạn, chúng tôi sẽ tự động gia hạn dịch vụ của bạn khi chúng đến hạn , và sẽ lấy khoản thanh toán từ phương thức thanh toán mà bạn đã đưa cho chúng tôi, tại tỉ lệ hiện hành của chúng tôi, rằng bạn thừa nhận và đồng ý rằng có thể giá sẽ cao hơn hoặc thấp hơn tỉ lệ giá dịch vụ thông thường. Bạn có thể mở hoặc tắt tự động gia hạn bất kì lúc nào . Tuy nhiên , nếu bạn chọn tắt tự động gia hạn , và bạn sẽ không tự gia hạn dịch vụ của bạn trước khi nó hết hạn , bạn sẽ có thể gặp sự cố hoặc mất mát dịch vụ, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bên thứ ba nào về vấn đề này .

Ngoài ra, chúng tôi có thể tham gia vào trong "chương trình thanh toán định kỳ" hoặc "dịch vụ cập nhật tài khoản" được nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn hỗ trợ( và cuối cùng có sự tham gia của ngân hàng của bạn). Nếu bạn đã đăng ký tùy chọn gia hạn tự động và chúng tôi không thể tính phí thành công phương thức thanh toán hiện tại của bạn, nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn (hoặc ngân hàng của bạn) có thể thông báo cho chúng tôi về các cập nhật cho số thẻ tín dụng và / hoặc ngày hết hạn, hoặc họ có thể tự động tính phí thẻ tín dụng mới của bạn thay mặt chúng tôi mà không cần thông báo cho chúng tôi.Theo các yêu cầu thanh toán định kỳ, trong trường hợp chúng tôi được thông báo về việc cập nhật số thẻ tín dụng và / hoặc ngày hết hạn, chúng tôi sẽ tự động cập nhật hồ sơ thanh toán của bạn thay mặt bạn. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ yêu cầu hoặc nhận thông tin cập nhật thẻ tín dụng.Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm sửa đổi và duy trì cài đặt tài khoản của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(i) cài đặt tùy chọn gia hạn của bạn; và

(ii) đảm bảo các phương thức thanh toán của bạn là hợp lệ.

Hơn nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn không làm như vậy có thể dẫn đến việc gián đoạn hoặc mất dịch vụ và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về vấn đề tương tự.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi không thể tính phí phương thức thanh toán của bạn cho toàn bộ số tiền còn nợ cho các dịch vụ được cung cấp hoặc nếu chúng tôi nhận được thông báo về khoản bồi hoàn, đảo ngược hoặc tranh chấp thanh toán hoặc bị tính phí phạt cho bất kỳ khoản phí nào chúng tôi đã tính trước đây cho phương pháp thanh toán của bạn,bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể theo tất cả các biện pháp hợp pháp có sẵn để có được thanh toán, bao gồm, nhưng không giới hạn, hủy ngay lập tức, mà không cần thông báo cho bạn, về bất kỳ dịch vụ nào được đăng ký hoặc gia hạn thay mặt bạn. Chúng tôi cũng có quyền tính phí hành chính hợp lý hoặc phí xử lý cho:

(i) công việc mà chúng tôi thực hiện ngoài phạm vi dịch vụ thông thường

(ii) Phí thêm thời gian mà chúng tôi có thể bỏ ra để cung cấp dịch vụ; và/hoặc

(iii)Sự không tuân thủ của bạn trong thỏa thuận này (như được xác định bởi chúng tôi theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi).

Phí hành chính thông thường hoặc phí … bao gồm , nhưng không giới hạn :

(i) dịch vụ khách hàng phát sinh cần thêm thời gian hoặc sự chú ý; và

(ii) thu hồi bất kỳ và tất cả các chi phí và phí, bao gồm cả chi phí dịch vụ, do chúng tôi phải chịu do các khoản bồi hoàn hoặc tranh chấp thanh toán khác do bạn, ngân hàng hoặc do việc xử lý phương thức thanh toán của bạn.

Các khoản phí hành chính hoặc phí xử lý này sẽ được tính cho phương thức thanh toán mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn.

Chúng tôi có thể đề nghị những mức giá cho dịch vụ với nhiều loại tiền tệ đa dạng khác nhau . Tuy nhiên,xử lí giao dịch chỉ hỗ trợ HKD ( Đô la Hồng Kông) và những lựa chọn tiền tệ , như được hiển thị trên trang web (“tiền tệ được hỗ trợ”). Nếu như tiền tệ mà bạn đã chọn là tiền tệ được hỗ trợ, giao dịch sẽ được xử lý và giá được hiển thị theo loại tiền tệ mà bạn đã chọn để thanh toán với ngân hàng của bạn . Nếu như loại tiền tệ thanh toán của bạn không phải là tiền tệ được hỗ trợ, giao dịch sẽ được xử lý tính theo đô la Mỹ và giá sẽ được quy đổi xấp xỉ tại thời điểm đặt dịch vụ . Trong cả hai trường hợp (cho dù loại tiền được chọn có phải là loại tiền được hỗ trợ hay không), nếu giao dịch được xử lý bằng loại tiền khác với loại tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn, bạn có thể bị tính phí .

phí chuyển đổi tỷ giá bởi ngân hàng của bạn. Ngoài ra, do sự khác biệt về thời gian giữa:

(i) thời gian bạn hoàn thành quá trình thanh toán;

(ii) thời gian giao dịch được xử lý; và

(iii)thời gian giao dịch gửi lên bảng sao kê ngân hàng của bạn;

tỷ lệ chuyển đổi có thể dao động.

Chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm rằng:

(a) số tiền được gửi tới ngân hàng của bạn để thanh toán sẽ giống như số tiền được gửi đến bảng sao kê ngân hàng của bạn (trong trường hợp là loại tiền được hỗ trợ); hoặc là

(b) giá chuyển đổi ước tính sẽ bằng với số tiền được xử lý hoặc số tiền được gửi lên bảng sao kê ngân hàng của bạn (trong trường hợp tiền tệ không được hỗ trợ) và bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ và tất cả các khiếu nại dựa trên sự khác biệt đó (bao gồm bất kỳ và tất cả các yêu cầu hoàn lại tiền dựa trên quy định trên).

Chính sách hoàn trả tiền :Sản phẩm và dịch vụ sẵn sàng cho việc hoàn trả tiền được miêu tả chi tiết cho từng dịch vụ. Với sản phẩm và dịch vụ đủ điều kiện để hoàn trả tiền, bạn có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ cho các gói hàng năm trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày mua và trong vòng 48 giờ kể từ khi mua cho các gói hàng tháng (mỗi "thời gian hoàn trả"). Đối với những yêu cầu hoàn trả sau thời gian hoàn trả, một khoản tín dụng tại cửa hàng sẽ được cấp cho bất kỳ thời gian không sử dụng nào còn lại trong kế hoạch của bạn. Thời gian không sử dụng sẽ được tính bằng số tháng còn lại trong thời hạn mua hàng trừ tháng được yêu cầu hoàn tiền.

Gói hàng năm : Bất kì dịch vụ nào đã thanh toán cho 1 năm trở lên sẽ được tính là gói hàng năm theo các điều khoản của chính sách này. Bạn có thể yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền thanh toán cho dịch vụ , trong vòng 2 ngày từ ngày bạn đặt đơn hàng, .

Gói hàng tháng : Bất cứ dịch vụ nào thanh toán dưới 1 năm sẽ được tính là gói hàng tháng theo các điều khoản của chính sách này . Bạn có thể yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền thanh toán cho dịch vụ, trong vòng 24 giờ kể từ khi bạn đặt đơn hàng ,

Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không nhận nhiều hơn một khoản hoàn trả của cùng một dịch vụ.

9.2.TRẢ BẰNG SÉC (SÉC ĐIỆN TỬ)

Bằng việc sử dụng hình thức thanh toán bằng phiếu séc (“Trả Bằng Séc”), bạn có thể mua dịch vụ bằng phiếu séc điện tử (từ tài khoản cá nhân hoặc tài khoản kinh doanh, khi thích hợp). Bên cạnh đó, bạn đồng ý cho phép chúng tôi ghi nợ số tiền bạn thanh toán vào tài khoản hiện tại của bạn .

Bạn có trách nhiệm giữ cho tài khoản hiện tại của bạn hợp lệ . Bạn thừa nhận và đồng ý rằng :

(i) chúng tôi có quyền từ chối giao dịch vì bất kỳ lý do gì (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các khoản thanh toán không được thực hiện do tài khoản hiện tại của bạn không còn tồn tại hoặc không giữ được số tiền khả dụng / đủ); và

(ii) trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về vấn đề tương tự.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi không thể rút toàn bộ số tiền còn nợ cho các dịch vụ được cung cấp, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể theo tất cả các biện pháp hợp pháp có sẵn để có được thanh toán.

9.3. TRẢ BẰNG PAYPAL:

Bằng cách sử dụng tùy chọn thanh toán bằng PayPal ("PayPal") của chúng tôi, bạn có thể mua dịch vụ bằng PayPal. Bạn đồng ý cho phép PayPal ghi nợ toàn bộ số tiền bạn mua dịch vụ từ tài khoản PayPal của bạn ("tài khoản PayPal") hoặc từ thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc các phương thức thanh toán được phép khác được liên kết với tài khoản PayPal của bạn ("nguồn vốn PayPal" ).

Bạn có trách nhiệm giữ cho tài khoản PayPal và nguồn vốn PayPal của bạn hợp lệ và được hỗ trợ bởi thẻ tín dụng hợp lệ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

(i) PayPal có quyền từ chối giao dịch vì bất kỳ lý do gì (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các khoản thanh toán không được thực hiện do tài khoản PayPal hoặc nguồn tài trợ PayPal của bạn không còn tồn tại hoặc không có sẵn / đủ tiền); và

(ii) trong trường hợp đó, cả PayPal và chúng tôi đều không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về vấn đề này .

Nếu với bất kì lí do nào mà Paypal không thể rút toàn bộ tiền từ việc thanh toán của bạn , bạn đồng ý rằng Paypal và chúng tôi có thể theo tất cả các biện pháp hợp pháp có sẵn để có được thanh toán. Bạn đồng ý rằng nếu giao dịch bị trả về là không được thanh toán, bạn sẽ phải trả phí dịch vụ là 25 USD hoặc số tiền tối đa được pháp luật cho phép, có thể được ghi nợ từ tài khoản PayPal hoặc nguồn vốn PayPal của bạn.

Bằng việc nhấn vào “Tôi đồng ý”, hoặc “Tiến hành thanh toán”, sau những điều khoản lựa chọn thanh toán của PayPal , bạn cho phép toàn bộ số tiền bạn thanh toán bị lấy từ tài khoản Paypal hoặc nguồn vốn PayPal .

9.4. TIỀN GỬI VÀ ỦY QUYỀN THANH TOÁN

Ban đầu , chúng tôi sẽ chỉ thu 1 USD trên tổng phí dịch vụ như là tiền gửi cho đơn đặt hàng của bạn. Số tiền còn lại của phí dịch vụ sẽ được lấy khi đầy đủ dịch vụ đã được giao . Phí dịch vụ còn lại này cần phải được ủy quyền và chúng tôi sẽ yêu cầu ủy quyền điện tử từ ngân hàng phát hành của chủ thẻ.

Nếu bạn trả bằng tài khoản Paypal, số tiền còn lại của phí dịch vụ sẽ tính bằng thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ của bạn.

Chúng tôi có thể ủy quyền lại thẻ tín dụng của bạn nếu bạn đặt hàng dịch vụ bổ sung từ chúng tôi.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn có thể trả đủ phí còn lại. Nếu tài khoản thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn không có đủ tiền, dịch vụ có thể bị trì hoãn.

Sau khi nhận được hóa đơn bán hàng và hóa đơn mua hàng, phòng tài chính sẽ được ủy quyền đầy đủ phí dịch vụ cho đơn đặt hàng của bạn từ thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn để đảm bảo thanh toán sẽ được thực hiện. Nếu tín dụng trong tài khoản của bạn không đủ, sau 15 ngày , chúng tôi sẽ không hoàn trả.

Chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ tiền trong vòng 7 ngày nếu như chúng tôi không thể cung cấp/giao được dịch vụ .

9.5. QUY ĐỔI TIỀN TỆ

Chúng tôi sử dụng USD (đô la Mỹ) là bảng giá cho dịch vụ của chúng tôi .

Tuân thủ với những yêu cầu của chính phủ, giá của những dịch vụ và sản phẩm sẽ được quy đổi thành HKD (đô la Hồng Kông) cho bất kì khoản thanh toán nào thực hiện bởi thẻ tín dụng và SGD (đô la Singapore) cho bất kì khoản thanh toán bằng PayPal với thẻ tín dụng .

Đối với các giao dịch liên quan đến chuyển đổi tiền tệ, tỷ giá được lấy từ tỷ giá trung bình của thị trường, là trung bình giữa tỷ giá "mua" và "bán" từ thị trường tiền tệ toàn cầu (tỷ giá cố định ở mức 1USD = 7,8 HKD và 1USD = 1,45 SGD) .

Xem tỉ số tiền tệ trung bình tại https://finance.yahoo.com/currency-converter/#from=USD;to=HKD;amt=1 and https://finance.yahoo.com/currency-converter/#from=USD;to=SGD;amt=1.

Tỉ lệ có thể khác nhau do chuyển đổi với nội tệ của bạn .

Bản sao kê thẻ tín dụng của bạn hiển thị HKD (đô la Hồng Kông) hoặc SGD (đô la Singapore), tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà bạn chọn .

Điều khoản này chỉ áp dụng cho tùy chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng, không áp dụng cho các tùy chọn khác như tài khoản PayPal hoặc chuyển khoản / chuyển khoản qua điện thoại.

10. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại đến chúng tôi, và văn phòng, giám đốc, nhân viên và các bên thứ ba cung cấp dịch vụ của chúng tôi, từ bất cứ tất cả các khiếu nại, nhu cầu, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại của tất cả (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư) do chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ:

(i) việc sử dụng hoặc truy cập trang web hoặc dịch vụ tìm thấy trên đó;

(ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này hoặc các chính sách hoặc thỏa thuận được đưa vào đây; và / hoặc

(iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác.

Các nghĩa vụ bồi thường trong phần này sẽ tồn tại trong bất kỳ sự chấm dứt hoặc hết hạn của thỏa thuận này, hoặc việc bạn sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ được tìm thấy trên đó.

11. KẾ THỪA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và đảm bảo lợi ích của các bên tham gia và những người kế thừa, và người được chuyển nhượng .

12. KHÔNG CÓ LỢI ÍCH CHO BÊN THỨ BA

Không có gì trong thỏa thuận này sẽ được coi là trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích cho bên thứ ba.

13. TUÂN THỦ LUẬT LỆ ĐỊA PHƯƠNG

Chúng tôi không đại diện hay đảm bảo rằng những nội dung có sẵn trên trang web, hoặc các dịch vụ phù hợp với mọi quốc gia hoặc khu vực; và khi truy cập vào trang web này, hoặc dịch vụ trên trang web, từ các quốc gia hoặc khu vực mà nội dung là bất hợp pháp , bị cấm . Người dùng truy cập trên trang web, hoặc dịch vụ tìm thấy trên trang web, có trách nhiệm tuân theo các luật lệ địa phương , quy tắc và quy định .

14. ĐIỀU KHOẢN VÀ CÁC MỤC ĐIỀU KHOẢN; CƠ SỞ ĐỘC LẬP; ĐẢM BẢO

Điều khoản và các mục của điều khoản của thỏa thuận này chỉ dành cho việc thuận tiện và dễ dàng tham khảo, và sẽ không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào để hiểu hoặc giải thích thỏa thuận của các bên khác ngoài quy định ở đây. Mỗi giao ước và thỏa thuận trong thỏa thuận này sẽ được hiểu cho tất cả các mục đích là một giao ước hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu một tòa án tại khu vực có thẩm quyền cho rằng bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành được, thì các điều khoản còn lại (hoặc một phần các điều khoản) của thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng và được coi là hợp lệ và có thể thi hành đến mức tối đa được pháp luật cho phép.

15. CHUYỂN TIẾP THƯ ; ĐỊA CHỈ KINH DOANH CỦA ONE IBC

Trong mọi trường hợp , bạn không được liệt kê địa chỉ của One IBC làm địa chỉ doanh nghiệp của bạn. Trong trường hợp bạn liệt kê địa chỉ One IBC cho công ty của bạn hoặc một trong những công ty có trên Tài khoản của bạn, One IBC có quyền chấm dứt dịch vụ đối với Tài khoản hoặc chấm dứt đại lý đã đăng ký cho bất kỳ công ty nào trên Tài khoản và Bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả nào. Thêm vào đó, bạn đồng ý rằng chi phí cho việc chấm dứt thuộc về trách nhiệm của bạn. Bạn đồng ý không gây hại và bồi thường bất cứ thiệt hại nào mà bạn gây ra với One IBC liên quan đến việc sử dụng trái phép địa chỉ của One IBC làm địa chỉ của bạn .

16. QUY ĐỊNH CỦA NHÀ CUNG CẤP

Nếu bạn bán lại một số Dịch vụ nhất định do One IBC cung cấp cho các khách hàng của riêng bạn (mỗi “khách hàng”,Tập thể, “những khách hàng”), bạn hiểu và thừa nhận rằng bất kì một phí , lệ phí hoặc phí trễ nào xuất hiện trên tài khoản của bạn, hoặc bất kì tài khoản thừa kế nào, là do bạn chịu trách nhiệm, như là chủ sở hữu tài khoản. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc không thanh toán bất kì khoản phí hoặc lệ phí nào bởi khách hàng của bạn sẽ làm giảm nghĩa vụ duy trì Tài khoản hoặc bất kỳ tài khoản kế nhiệm nào, ở trạng thái tốt . Nếu bạn muốn One IBC chấm dứt làm đại lý đăng kí của công ty bạn (được xác định như sau đây), bạn có trách nhiệm phải trả bất kì khoản phí phát sinh trong việc chấm dứt . “Công ty” ở đây có nghĩa là các thực thể liên kết với tài khoản của bạn .

Ngoài ra, trong trường hợp Bạn để cho Tài khoản quá hạn, từ bỏ Tài khoản hoặc không phản hồi bất kỳ liên lạc nào từ One IBC, có nghĩa là bạn thừa nhận và đồng ý rằng One IBC có quyền: i) liên hệ với khách hàng, và yêu cầu họ thành lập tài khoản của họ trực tiếp với One IBC ii)nếu được liên lạc bởi khách hàng, hoặc theo yêu cầu của khách hàng, tạo cho khách hàng một tài khoản mới trực tiếp với One IBC, hoặc iii) từ bỏ là đại lý đăng kí. Nếu One IBC chọn từ bỏ , bạn thừa nhận rằng bạn sẽ có trách nhiệm cho bất kì khoản phí từ bỏ nào (sẽ được trừ trong số dư tài khoản của bạn)

Bạn đồng ý cung cấp cho One IBC thông tin khách hàng hoặc những thông tin của chủ thể cần thiết để tuân thủ với những yêu cầu của đại lý đăng kí theo luật địa phương . Nếu bạn, theo yêu cầu của One IBC, từ chối cung cấp cho One IBC thông của khách hàng hoặc chủ thể, bạn đồng ý không gây hại và bồi thường cho One IBC ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép đối với mọi thiệt hại, tiền phạt hoặc tổn thất phát sinh do bạn không cung cấp cho One IBC thông tin được yêu cầu. Mặc khác , One IBC có quyền chấm dứt , bạn thừa nhận và đồng ý chịu trách nhiệm với bất kì khoản phí chấm dứt (sẽ được trừ trong số dư tài khoản của bạn)

17. DỊCH VỤ ĐẠI LÝ ĐĂNG KÍ ; NGỪNG/HỦY BỎ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ ĐĂNG KÍ

Bất kì tài liệu chính thức (như được đề cập dưới đây) được điền bởi bạn đặt tên One IBC là đại lý đăng kí phải thể hiện đầy đủ tên của công ty One IBC trong mẫu được cung cấp, ví dụ “One IBC Limited”, “One IBC Pte. Ltd” hoặc những mẫu khác, như trường hợp có thể , bao gồm tất cả các dấu câu như được cung cấp tại thời điểm đặt hàng . Nếu bạn chuẩn bị và nộp những tài liệu chính thức có tên One IBC là đại lý đăng kí mà không sử dụng tên đầy đủ của One IBC và/ hoặc những tên đúng của One IBC theo từng khu vực, One IBC không thể đảm bảo rằng dịch vụ đại lý đăng kí có thể hoặc sẽ được chúng tôi thay mặt thực hiện . ONE IBC TỪ CHỐI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KÍ SAI SÓT VỀ VIỆC KHÔNG ĐIỀN ĐÚNG MẪU TÊN CỦA ONE IBC KHI CHỈ ĐỊNH LÀ ĐẠI LÝ ĐĂNG KÍ . Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kì khoản phí về việc chỉnh sửa tên One IBC trong tài liệu chính thức đúng với mẫu tên chính xác .

Bạn đồng ý rằng trong trường hợp (a) chủ thể kinh doanh của bạn tự nguyện hoặc không tự nguyện ngừng tiếp tục hoạt động kinh doanh ở khu vực mà One IBC cung cấp dịch vụ đại lý đăng kí; (b) Bạn muốn từ bỏ chủ thể kinh doanh của bạn; hoặc (c) Bạn muốn One IBC ngừng là đại lý đăng kí, Bạn phải thỏa ít nhất 1 trong những điều kiện hủy bỏ dưới đây (“Điều kiện hủy bỏ”)

 • Chủ thể kinh doanh phải tự nguyện,giải thể tư pháp hoặc hành chính, rút, hủy bỏ hoặc chấm dứt theo thẩm quyền tại khu vực đó ; hoặc là
 • Chủ thể kinh doanh phải chỉ định một đại lý đăng kí khác ở khu vực đó; hoặc
 • Chủ thể kinh doanh phải bãi nhiệm One IBC là đại lý đăng kí ở khu vực đó và trả bất kì khoản phí chuẩn bị tài liệu (nếu One IBC chuẩn bị tài liệu),cũng như các khoản phí nộp đơn liên quan .

Chủ thể kinh doanh phải được One IBC gỡ bỏ là đại lý đăng kí với tất cả các cơ quan chính quyền nơi mà chủ thể kinh doanh chỉ định One IBC chấp nhận các quy trình dịch vụ . Nếu, thực thể kinh doanh không thể có đủ tài liệu để chứng minh rằng One IBC đã bị xóa là đại lý đăng ký và / hoặc không có bằng chứng đầy đủ , thực thể kinh doanh phải điền và ký Chứng nhận Hủy. Tuy nhiên, điều khoản này không áp dụng cho bất kỳ danh sách nào của One IBC với tư cách là đại lý đăng ký với bất kỳ thư ký nào và Bạn không được sử dụng Chứng nhận hủy để chứng nhận rằng One IBC đã bị xóa như là Đại lý đăng ký với bất kỳ thư ký nào theo yêu cầu của phần này.Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu Bạn không đáp ứng ít nhất một trong các Điều kiện hủy trước ngày Phí dịch vụ đại lý đăng ký hàng năm của bạn, One IBC sẽ tiếp tục làm đại lý đăng ký của bạn và Bạn sẽ tiếp tục phải chịu phí và phí trễ (nếu có) liên quan đến các dịch vụ đó. Nếu, sau đó, Bạn đáp ứng một trong các Điều kiện hủy, Bạn sẽ không được hoàn trả tiền. Hơn nữa, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu Bạn chưa đáp ứng một trong các Điều kiện hủy hoặc Bạn chưa trả phí dịch vụ đại lý đăng ký hàng năm trước ngày đáo hạn, One IBC có thể, theo quyết định riêng của mình, sẽ tính phí cho bạn dịch vụ đại lý đăng ký phí hiện tại và mọi khoản thuế hiện hành hoặc các khoản phí khác đối với phương thức thanh toán Bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc trong các khoản thanh toán Tài khoản tiếp theo.Ngoài ra, nếu Tài khoản ở trạng thái quá hạn hoặc chủ thể không còn tồn tại, mọi liên hệ với Tài khoản, bao gồm, nhưng không giới hạn ở liên hệ chính của Tài khoản và nhân viên chủ thể và / hoặc giám đốc sẽ chịu trách nhiệm thanh toán Tài khoản.Khi hủy, Bạn đồng ý xóa One IBC làm đại lý đăng ký với bất kỳ cơ quan nào trong đó Bạn hoặc tổ chức đã đăng ký của bạn đã yêu cầu chỉ định One IBC chấp nhận xử lý dịch vụ ("Các đại lý").Bạn đồng ý cung cấp tài liệu One IBC đủ để chứng minh rằng One IBC đã bị xóa làm đại lý đăng ký cho Bạn hoặc tổ chức đã đăng ký của bạn với các đại lý .Bạn phải cung cấp tài liệu đó trước khi đáp ứng Điều kiện hủy bỏ để ngừng các dịch vụ đại lý đăng ký được quy định trong Phần này.Bạn thừa nhận rằng việc bạn không cung cấp tài liệu được yêu cầu trong đoạn này sẽ dẫn đến sự chậm trễ đối với Điều kiện hủy bỏ.Nếu, Bạn không thể có đủ tài liệu để chứng minh rằng One IBC đã bị xóa làm đại lý đăng ký cho Bạn hoặc tổ chức đăng ký của bạn, Bạn có thể chọn ký Chứng nhận Hủy. Bạn thừa nhận rằng việc bạn thực hiện Chứng nhận hủy sẽ có hiệu lực tương tự như việc cung cấp tài liệu theo đoạn trước và bãi nhiệm One IBC với tất cả trách nhiệm đối với Bạn hoặc tổ chức đã đăng ký của bạn xảy ra sau ngày Chứng nhận hủy ("Ngày có hiệu lực") liên quan đến dịch vụ của quá trình và bất kỳ dịch vụ nào khác được quy định trong Thỏa thuận này.Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho bất kỳ danh sách nào của One IBC. là đại lý đăng ký với bất kỳ thư ký nào và Bạn không được sử dụng Chứng nhận hủy để chứng nhận rằng One IBC đã bị xóa là đại lý đăng ký với bất kỳ thư ký nào.Bạn thừa nhận rằng sau khi hoàn thành các nghĩa vụ trong Phần này, Bạn chấp nhận toàn bộ trách nhiệm đối với bất kỳ dịch vụ nào của các tài liệu được cấp hoặc phục vụ bởi One IBC với tư cách là đại lý đăng ký cho Bạn hoặc tổ chức đã đăng ký của bạn.Ngoài tất cả các giới hạn trách nhiệm có trong Thỏa thuận này, Bạn sẽ bãi nhiệm One IBC tất cả trách nhiệm pháp lý cho Bạn hoặc tổ chức đã đăng ký của bạn xảy ra sau Ngày có hiệu lực liên quan đến dịch vụ xử lý và bất kỳ dịch vụ nào khác được cung cấp theo Thỏa thuận này .

18. CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI ĐẠI LÝ

Nếu khách hàng hủy bỏ dịch vụ với One IBC, khách hàng phải đồng ý cung cấp cho One IBC thông báo trước 60 ngày, và điền vào những giấy tờ để hủy bỏ, rút khỏi chính quyền địa phương, hoặc thay đổi đại lý đã đăng ký của mình . One IBC sẽ soạn giấy tờ giải thể công ty cho bạn với giá 299 USD cộng với phí phải trả cho chính phủ, từ 299 USD đến 599 USD cho việc thay đổi đại lý đăng kí cộng với phí phải trả cho chính phủ phụ thuộc theo từng khu vực mà công ty bạn đã thành lập.

Nếu khách hàng không phản hồi, One IBC sẽ soạn đơn giải thể của đại lý sau khi hóa đơn của bạn quá hạn 30 ngày . Bạn sẽ bị tính phí cho việc giải thể nếu có, phí giải thể của đại lý chúng tôi từ 299 USD đến 599 USD (không bao gồm những chi phí mà bạn chưa trả vào những năm trước, phí phạt, phí thường niên từ chính phủ địa phương nơi công ty bạn được thành lập), phí trễ hạn sẽ phụ thuộc vào chính phủ nơi công ty bạn được thành lập, phí đăng kí đại lý tính theo tỉ lệ phần trăm hàng tháng cho khoảng thời gian chúng tôi vẫn là đại lý cho bạn, và hóa đơn sẽ được trả cho công ty thu với những khoản phí thu thêm của họ.

19. CHẤM DỨT ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ

TRONG TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT THỎA THUẬN VỚI ONE IBC , VÀ BẤT KÌ DỊCH VỤ NÀO, NHƯ LÀ CHẤM DỨT VÌ VI PHẠM HỢP ĐỒNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KÌ KHOẢN PHÍ NÀO, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ / HOẶC HOÀN TRẢ CHO ONE IBC KHOẢN PHÍ HỦY ĐẠI LÝ ĐĂNG KÍ CỦA BẤT KÌ CHỦ THỂ NÀO

20. THUẾ , BÁO CÁO VÀ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đáp ứng tất cả các trách nhiệm về thuế, báo cáo và pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế thu nhập, thuế biên chế, khấu trừ tiền lương, thuế bán và sử dụng, báo cáo chính phủ và các yêu cầu pháp lý khác theo luật hiện hành.

21. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc gửi thư về địa chỉ:

Offshore Company Corp – Một thương hiệu thuộc Công ty Trách Nhiệm Hữu hạn One IBC

21. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc gửi thư về địa chỉ:

Offshore Company Corp – Một thương hiệu thuộc Công ty Trách Nhiệm Hữu hạn One IBC

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US