រមូរ
Notification

តើអ្នកនឹងអនុញ្ញាតឱ្យ One IBC ផ្ញើការជូនដំណឹងដល់អ្នកទេ?

យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីព័ត៌មានថ្មីបំផុតនិងថ្មីបំផុត។

អ្នកកំពុងអាននៅ ខ្មែរ ការបកប្រែដោយកម្មវិធីអេអាយ។ សូមអានបន្ថែមនៅ ការបដិសេធ និង គាំទ្រពួកយើង ដើម្បីកែសម្រួលភាសាខ្លាំងរបស់អ្នក។ ចូលចិត្ត ភាសាអង់គ្លេស

របៀបបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅកោះខេនមែន | គ្រាន់តែ ៤ ជំហានប៉ុណ្ណោះ

ជំហានទី ១
Preparation

ការរៀបចំ

 • ក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងនឹងណែនាំអ្នកនូវប្រភេទក្រុមហ៊ុនខេនមែនដែលសមស្របនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ យើងផ្តល់ជូននូវអង្គភាពចំនួនពីរប្រភេទនៅកោះស៊ីម៉ាន់ជាក្រុមហ៊ុនលើកលែងឯកជននិងលីមីធីត
 • ក្រុមប្រឹក្សានឹងពិនិត្យឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនថ្មី។ មានបទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួនទាក់ទងនឹងឈ្មោះដែលនឹងមិនត្រូវបានចុះឈ្មោះ។
  • សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលត្រូវបានលើកលែងលើកលែងគ្មានក្រុមហ៊ុនណាត្រូវចុះបញ្ជីប្រសិនបើមានឈ្មោះ
   • គឺដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងឈ្មោះដែលក្រុមហ៊ុនដែលមានស្រាប់ត្រូវបានចុះបញ្ជីរួចហើយឬឈ្មោះដែលបានបកប្រែត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឬស្ទើរតែស្រដៀងនឹងឈ្មោះឬឈ្មោះដែលបានបកប្រែដូច្នេះដើម្បីគណនាដើម្បីបញ្ឆោតលើកលែងតែក្រុមហ៊ុន
   • អត្ថិភាពគឺស្ថិតនៅក្នុងវគ្គសិក្សានៃការរំលាយនិងការចុះហត្ថលេខាលើការយល់ព្រមរបស់ខ្លួនតាមរបៀបដែលមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានតម្រូវឱ្យមាន។
   • មានពាក្យថា“ សភាពាណិជ្ជកម្ម” លើកលែងតែក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវចុះបញ្ជីក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណដែលផ្តល់ដោយអភិបាលក្នុងផ្នែកទី ៨០ ដោយគ្មានបន្ថែមពាក្យ“ លីមីតធីត” ឬអក្សរកាត់“ អិលធីឌី” ។ ឈ្មោះរបស់វា; ឬ
   • មានពាក្យថា“ កសាងសង្គម”
  • លើកលែងតែមានការយល់ព្រមពីមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានគ្មានក្រុមហ៊ុនណាត្រូវចុះបញ្ជីឈ្មោះណាមួយឡើយ
   • មានពាក្យ“ រាជវង្ស” អធិរាជ” រឺ“ អាណាចក្រ” រឺតាមយោបល់របស់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានណែនាំរឺត្រូវបានគេគណនាដើម្បីផ្តល់យោបល់អំពីការឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះករុណារឺសមាជិកណាមួយនៃគ្រួសាររាជវង្សរឺទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះចៅអធិរាជរឺផ្នែកណាមួយ។ វានៅចក្រភពអង់គ្លេសឬកន្លែងផ្សេងទៀត
   • មានពាក្យ“ ក្រុង” ឬ“ គំនូសតាង” ឬពាក្យណាមួយដែលនៅក្នុងគំនិតរបស់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានស្នើឬត្រូវបានគណនាដើម្បីផ្តល់យោបល់ភ្ជាប់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសាធារណៈឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតឬជាមួយសង្គមឬស្ថាប័នដែលបញ្ចូលដោយព្រះរាជក្រឹត្យ។
   • មានពាក្យ“ សហប្រតិបតិ្តការ”“ ការធានា”“ ធនាគារ”“ ធានារ៉ាប់រង” ឬពាក្យស្រដៀងគ្នាណាមួយដែលនៅក្នុងគំនិតរបស់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានយល់ថាសកម្មភាពណាមួយឬការទាញយកពាក្យណាមួយក្នុងចំណោមពាក្យទាំង ៤ នេះឬពាក្យស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត ពាក្យមិនថាជាភាសាអង់គ្លេសរឺភាសាណាមួយរឺគំនិតរបស់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានស្នើរឺត្រូវបានគេគណនាដើម្បីស្នើសុំអោយមានសកម្មភាពបែបនេះ។ ឬ
   • មានពាក្យ“ ល្បែង” រឺ“ ឆ្នោត” ឬពាក្យស្រដៀងគ្នាណាមួយដែលនៅក្នុងគំនិតរបស់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានមានសកម្មភាពបែបនេះឬទាញយកនូវពាក្យបែបនេះឬពាក្យស្រដៀងគ្នានេះមិនថាជាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាផ្សេងទៀតឬនៅក្នុងគំនិតនោះទេ។ មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានណែនាំឬត្រូវបានគណនាដើម្បីស្នើឱ្យមានសកម្មភាពបែបនេះ
  • សំរាប់កោះអិចអិលខេនមែននឹងមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយឬមានឈ្មោះដែល:
   • គឺដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដែលមានហើយបានចុះបញ្ជីក្រោមច្បាប់នេះឬក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានលើកលែងត្រូវបានចុះបញ្ជីរួចហើយ (លើកលែងតែក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឬក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានលើកលែងលើកលែងមាននៅក្នុងដំណាក់កាលកំពុងត្រូវបានរំលាយនិងបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមពី ដូចជាមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានតម្រូវឱ្យមាន) ឬតាមគំនិតរបស់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានដូច្នេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងឈ្មោះនោះទំនងជាធ្វើឱ្យមានការយល់ច្រលំ។
   • ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានមានពាក្យឬពាក្យណាមួយ (ក្រៅពីបទបញ្ញត្តិទី ៥) ដែលក្រុមហ៊ុនដាក់បញ្ចូលក្រោមច្បាប់ក្រុមហ៊ុននឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើក្នុងនាមរបស់ខ្លួន (ទាំងដោយមានឬគ្មានការយល់ព្រមពីមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាន) ។ របស់ក្រុមហ៊ុន) ឬ
   • តាមយោបល់របស់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតមានអាជ្ញាប័ណ្ណមិនថានៅកោះឬកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីអនុវត្តមុខជំនួញប្រភេទឬថ្នាក់ណាមួយទៅនឹងច្បាប់បទបញ្ញត្តិនៃកោះនៅពេលដែលវាមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតឬដោយសារតែផ្សេងទៀត ហេតុផលគឺទំនងជាបំភាន់
 • អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់កោះកៃម៉ានគោលនយោបាយពន្ធដារឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ
ជំហានទី ២
Your Cayman Islands company details

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីក្រុមហ៊ុនកោះកៃម៉ានរបស់អ្នក

 • យើងត្រូវការព័ត៌មានពីនាយកក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងសមាមាត្រភាគហ៊ុន។
 • ជ្រើសរើសសេវាកម្មដែលបានណែនាំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកោះកៃម៉ានរបស់អ្នក៖
  • គណនីធនាគារ៖ អ្នកអាចសម្រេចបាននូវគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារជាច្រើននៅលើពិភពលោកជាមួយអង្គភាពកោះកៃម៉ាន់។ អ្នកអាចជ្រើសរើសជម្រើសធនាគារភាគច្រើននៅក្នុងបញ្ជី (លើកលែងតែអេមីរ៉ាតស្វីសហុងកុង) ។
  • សេវាកម្មជ្រើសរើស៖ ការប្រើសេវាកម្មតែងតាំងដូច្នេះព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន។
  • ការិយាល័យសេវាកម្ម៖ ជ្រើសរើសយុត្តាធិការដែលអ្នកចូលចិត្តសម្រាប់អាសយដ្ឋានសេវាកម្ម។ អ្នកអាចមានអាសយដ្ឋានសេវាកម្មជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក។
  • អាយភីនិងពាណិជ្ជសញ្ញា៖ អ្នកអាចចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ជាមួយអង្គភាពកោះកៃម៉ាន។
  • គណនីជំនួញ: សេវាកម្មនេះនឹងត្រូវបានបំពេញបន្ទាប់ពីគណនីធនាគារសាជីវកម្មត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម។
  • ការកត់បញ្ជី៖ នេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់គ
 • ពេលវេលាដំណើរការអ្នកអាចជ្រើសរើសស៊ុមពេលវេលាចំនួន ២ អាស្រ័យលើភាពបន្ទាន់នៃការស្នើសុំរបស់អ្នក។ សម្រាប់ករណីធម្មតាក្រុមហ៊ុនអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែល ៤ ថ្ងៃធ្វើការរីឯករណីបន្ទាន់អាចត្រូវបានដំណើរការនិងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលតែ ២ ថ្ងៃធ្វើការប៉ុណ្ណោះ។ រយៈពេលដំណើរការរាប់បន្ទាប់ពីទទួលបានការទូទាត់ពេញលេញនិងឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់។
ជំហានទី ៣
Payment for Your Favorite Cayman Islands Company

ការបង់ប្រាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកោះកៃម៉ាន់ដែលអ្នកចូលចិត្ត

យើងទទួលយកការទូទាត់តាមវិធីផ្សេងៗគ្នាដូចជា៖

 • កាតឥណទាន / ឥណពន្ធ (វីសា / ម៉ាស្ទ័រ / អេអឹមស៊ី) ។
 • Paypal៖ អ្នកអាចធ្វើការទូទាត់ដោយប្រើគណនី PayPal របស់អ្នក។
 • ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ៖ អ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិទៅគណនីធនាគាររបស់យើង។ បញ្ជីធនាគារផ្សេងៗអាចរកបានសម្រាប់ភាពងាយស្រួលបំផុតរបស់អ្នកអ្នកអាចផ្ទេរតាមរយៈក្រុមហ៊ុន IBAN / SEPA ប្រសិនបើអ្នករស់នៅអឺរ៉ុប។ បើមិនដូច្នោះទេ SWIFT ក៏នឹងធ្វើការផងដែរដោយចំណាយពេលពី ៣ ទៅ ៥ ថ្ងៃ។
ជំហានទី ៤
Send the company kit to your address

ផ្ញើសំភារៈក្រុមហ៊ុនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក

 • ឯកសារដើមរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានដែលបានផ្តល់ជូនរបស់អ្នកតាមរយៈសំបុត្រ (DHL / TNT / FedEX) ។ ការបើកគណនីធនាគារការិយាល័យសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណឬពាក្យសុំពាណិជ្ជសញ្ញាអាចត្រូវបានបំពេញជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលនេះ។
 • វាអាចចំណាយពេលពី ២ ទៅ ៥ ថ្ងៃធ្វើការដើម្បីប្រគល់ឧបករណ៍ក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់បញ្ចូល។
 • នៅពេលចេញវិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើជំនួញនៅទូទាំងពិភពលោក!
បង្កើតក្រុមហ៊ុននៅខេនមែន

ការផ្សព្វផ្សាយ

ជម្រុញអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយ ២០ អាយ .១៩ របស់អាយ។ ប៊ី។ ស៊ី។ !!

One IBC Club

ក្លឹប One IBC

មានសមាជិកលំដាប់លេខ ១ របស់ ONE មាន ៤ លំដាប់ថ្នាក់។ ឈានទៅមុខតាមរយៈវណ្ណៈអភិជនបីនាក់នៅពេលដែលអ្នកបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។ សូមរីករាយជាមួយរង្វាន់និងបទពិសោធន៍ដែលកើនឡើងក្នុងដំណើររបស់អ្នក។ ស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រប់កម្រិត។ រកប្រាក់និងប្តូរយកពិន្ទុក្រេឌីតសម្រាប់សេវាកម្មរបស់យើង

ចំណុចរកប្រាក់ចំណូល
ទទួលបានពិន្ទុឥណទានលើការទិញសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។ អ្នកនឹងទទួលបានពិន្ទុឥណទានសម្រាប់រាល់ការចំណាយដុល្លារអាមេរិកដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន។

ការប្រើប្រាស់ចំនុច
ចំណាយពិន្ទុឥណទានដោយផ្ទាល់សម្រាប់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក។ ១០០ ក្រេឌីត = ១ ដុល្លារ។

Partnership & Intermediaries

ភាពជាដៃគូនិងអន្តរការី

កម្មវិធីបញ្ជូន

 • ក្លាយជាអាជ្ញាកណ្តាលរបស់យើងក្នុង ៣ ជំហានងាយៗនិងទទួលបានកំរៃជើងសាររហូតដល់ ១៤% លើរាល់អតិថិជនដែលអ្នកណែនាំមកយើង។
 • យោងកាន់តែច្រើនរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើន!

កម្មវិធីភាពជាដៃគូ

យើងគ្របដណ្តប់ទីផ្សារជាមួយនឹងបណ្តាញអាជីវកម្មនិងដៃគូអាជីពដែលកំពុងរីកចម្រើនដែលយើងគាំទ្រយ៉ាងសកម្មទាក់ទងនឹងការគាំទ្រជំនាញការលក់និងទីផ្សារ។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុត្តាធិការ

អ្វីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយអំពីយើង

អំពី​ពួក​យើង

យើងតែងតែមានមោទនភាពដែលបានក្លាយជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងសាជីវកម្មដែលមានបទពិសោធនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។ យើងផ្តល់ជូននូវការប្រកួតប្រជែងល្អបំផុតនិងមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលជាអតិថិជនដែលមានតម្លៃដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគោលដៅរបស់អ្នកទៅជាដំណោះស្រាយជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់។ ដំណោះស្រាយរបស់យើងជោគជ័យរបស់អ្នក។

US