រមូរ
Notification

តើអ្នកនឹងអនុញ្ញាតឱ្យ One IBC ផ្ញើការជូនដំណឹងដល់អ្នកទេ?

យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីព័ត៌មានថ្មីបំផុតនិងថ្មីបំផុត។

អ្នកកំពុងអាននៅ ខ្មែរ ការបកប្រែដោយកម្មវិធីអេអាយ។ សូមអានបន្ថែមនៅ ការបដិសេធ និង គាំទ្រពួកយើង ដើម្បីកែសម្រួលភាសាខ្លាំងរបស់អ្នក។ ចូលចិត្ត ភាសាអង់គ្លេស

កញ្ចប់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិស៊ីសៀល (អាយប៊ីប៊ី)

ពេលវេលាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 31 Oct, 2018, 19:48 (UTC+08:00)
វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបញ្ចូល
អនុស្សរណៈនៃសមាគម
មាត្រានៃសមាគម
ដំណោះស្រាយរបស់នាយកក្នុងការសរសេរ
ដំណោះស្រាយរបស់អតិថិជនក្នុងការសរសេរ
ចុះឈ្មោះសមាជិក
ចុះឈ្មោះម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
ចុះឈ្មោះនាយក
សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីទីតាំងនៃកំណត់ត្រាក្រុមហ៊ុន។
ចែកវិញ្ញាបនប័ត្រ
កំណត់ចំណាំការអនុវត្ត

អ្វីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយអំពីយើង

អំពី​ពួក​យើង

យើងតែងតែមានមោទនភាពដែលបានក្លាយជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងសាជីវកម្មដែលមានបទពិសោធនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។ យើងផ្តល់ជូននូវការប្រកួតប្រជែងល្អបំផុតនិងមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលជាអតិថិជនដែលមានតម្លៃដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគោលដៅរបស់អ្នកទៅជាដំណោះស្រាយជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់។ ដំណោះស្រាយរបស់យើងជោគជ័យរបស់អ្នក។

US